Werkgroepen
feb 25, 2024

nieuwsbrief maart 2024
Agenda:

29 februari  Veilig en Online bankieren
10 maart      Aanschuiftafel
13 maart      Bingomiddag
23 maart      Bleijkebus
25 april        Bezoek Aquadomum
10 april        Bingomiddag
14 april        Aanschuiftafel

Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal:  vanaf 14.00 uur de Horst        elke maandag
Bridge:      aanvang 19.00 uur de Horst   elke dinsdag
Kaarten:    aanvang 14.00 uur de Horst   elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:

Bingo aanvang      14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel       s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus              s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!


Rectificatie

In onze Nieuwsbrief van februari j.l. staat abusievelijk een foutief bedrag vermeld voor het aanvragen van een gezondheidsverklaring bij het CBR.
De kosten hiervoor zijn € 44,50 en niet zoals vermeld € 34,30.
Onze excuses hiervoor !!!

 


AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2023 te regelen. KBO Keijenborg heeft twee belastinginvullers, wilt u gebruik maken van hun diensten, neem dan zelf contact op met

WILBERT BERGERVOET tel. 06-44966717
of
PAULIEN JANSEN tel. 06-19320975

Ook voor andere aanvragen kunt u zich bij hen melden:
- aanvraag zorg- en/of huurtoeslag
- participatiebijdrage gemeente Bronckhorst
- aanvraag voor bijzondere bijstand
- kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Zij helpen u er graag mee!!

Informatiebijeenkomst Veilig online bankieren

Datum donderdag 29 februari
Tijd 14.00 uur
Locatie Dorpshuis De Horst, Keijenborg in de Bukow zaal (achterom)

Overal hoor je: ‘wees voorzichtig, oplichters zijn sluw en proberen je op allerlei slinkse manieren geld afhandig te maken’. Ja… zelfs hier in ons rustige Keijenborg kennen we voorbeelden.
De RegioBank verzorgt graag deze informatie-bijeenkomst hoe je dit kunt voorkomen. Zij vinden het erg belangrijk dat mensen zich in hun woonomgeving veilig voelen en daar hoort veilig bankieren en financieel weerbaar zijn ook bij. Er wordt uitgelegd hoe criminelen via internet/telefoon proberen om de bankgegevens te pakken te krijgen en waar je op kunt/moet letten als je een mailtje of appje krijgt. En wat je wel en vooral niet moet doen als er iemand belt of voor de deur staat.
De bezoekers hoeven GEEN klant te zijn van de RegioBank.
De presentatie duurt ongeveer 2 uur en er is doorlopend gelegenheid om vragen te stellen. De medewerkers van de RegioBank spreken Nederlands en dialect, dus met name ouderen/senioren kunnen zij goed te woord staan. Juist voor hen is de presentatie bedoeld, het is beslist GEEN verkooppraatje.

Deze informatie is voor iedereen belangrijk, dus zorg dat je erbij bent!
De koffie/thee krijgt u van KBO Keijenborg…(ook niet leden zijn welkom)

De Bleijkebus

Op zaterdagmiddag 23 maart starten wij dit jaar weer met het uitstapje met de Bleijkebus .
Zoals we vorig jaar iedere 6 weken een uitstapje organiseerden willen we dit jaar dit op de zelfde manier doen. Een maand voor het desbetreffende uitstapje plaatsen we een aankondiging in de nieuwsbrief.
Zoals u van ons gewend bent is de begeleiding ( Carina te Stroet en Thea Rondeel ) altijd druk doende om een leuk uitstapje voor een ieder te organiseren. Mocht u zelf ook ideeën hebben neem dan contact op met de begeleiding.
U wordt ’s middags om ca. 13.00 uur opgehaald en eind van de middag weer thuis gebracht.
kosten zijn: € 20,-- per persoon. De kosten blijven € 20,-- p p en is mogelijk gemaakt door één sponsor, speciaal voor deze uitjes.
Opgave of informatie: Carina te Stroet tel. 06-42546153 of e-mailadres:ctst47@gmail.com

Excursie Aquadomum Zelhem/Halle

Datum       donderdag 25 april
Tijd            14.00 uur
Vervoer     op eigen gelegenheid, fiets of auto (carpoolen kan!)
Opgave     Francy: 0575-463467 of Karin 0575- 463170
per mail:   activiteiten.kbokeijenborg@gmail.com
uiterlijk     tot zondag 7 april
Aantal       minimaal 10, maximaal 21 personen
Kosten     € 10,-- tot € 12,50 (afh. van aantal personen), koffie/thee/lekkers incl.
Aquadomum? Gaan we naar een zwembad (aqua = water), nee helemaal niet! Misschien klinkt het sommigen van jullie bekend in de oren, kan kloppen in 2018 zijn we er ook geweest. Nu is het project helemaal klaar én we hebben heel veel nieuwe leden.
‘Een kijkje onder water, zonder natte voeten te krijgen’.
Het idee van Aquadomum is ontstaan met de gedachte om midden in de natuur een observatiepost te bouwen om mensen in de gelegenheid te stellen een kijkje onder water te laten nemen. Dit is mogelijk: langs twaalf grote ramen op de bodem van deze energie neutrale woning trekt het onderwaterleven voorbij. Allerlei technische snufjes met betrekking tot licht en verwarming in de woning zijn eco vriendelijk gerealiseerd. Zeker in het kader van het milieu zullen er waarschijnlijk aardig wat mensen geïnteresseerd zijn. Geef u nu al op, nadere informatie volgt!

Nieuwe activiteiten 

Bij het bestuur van de KBO zijn vragen binnengekomen of het bestuur mogelijkheden ziet om mensen die graag met anderen een activiteit willen starten, kan faciliteren.
Binnen het bestuur hebben we dit besproken en we willen dat graag doen. Wel moet er voldoende animo zijn. Het gaat om de volgende activiteiten ;
1. Schaken.
Zijn er mensen die graag een potje schaak spelen maar nu geen tegenstander hebben of geen ruimte? In het verleden was er een schaakclub actief. Deze schaakclub heeft materialen in de Horst laten staan. Als er liefhebbers zijn meld je dan en geef door wanneer je het beste kunt.

2. Sjoelen.
In het verleden is hier ook al eens naar gevraagd en we weten dat er best veel mensen zijn die het leuk vinden om hun talenten met anderen te meten. Ook voor deze groep willen we de mogelijkheden bieden. Interesse; meld je dan aan en geef door wan-neer je het beste kunt.

3. Jeu de boules.
De jeu de boules baan is verplaatst van achter de gymzaal naar de tuin van Maria Postel. Jeu de boules is een leuke zomersport. In het verleden was er best wel belangstelling voor. De mogelijkheid om te spelen is er maar je moet natuurlijk wel met en-kele mensen kunnen spelen. Ook hier geldt; wil je jeu de boules spelen geef je dan op.

Je kunt je opgeven bij Karin Baakman telefoonnummer 0575-463170
of via het mailadres activiteiten@kbokeijenborg.nl
Graag aangeven of je ook wilt helpen met het organiseren!

Keijenborgers willen bouwen !

Het is alweer een jaar geleden (6 febr. 2023) dat we als KBO samen met de Dorpsraad, proWonen en de gemeente Bronckhorst in het Dorpshuis bij elkaar kwamen (enquete)om te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw in Keijenborg.
Status: De laatste vergadering was in oktober met de gemeente Bronckhorst.
Hier is afgesproken dat de gemeente een onderzoek opstart m.b.t. het aantal woningen op de locatie seniorenwoning te Keijenborg ” gymzaal”. Na telefonisch contact( begin febr.) is kenbaar gemaakt dat eind april de vergadering bijeen geroepen wordt om het ” resultaat” van het onderzoek te bespreken, dit is het laatste nieuws.
Naast dit project is KBO Keijenborg ook bezig zich te verdiepen in het opstarten van
een CPO – project ( Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ), dit biedt meerdere mogelijkheden om samen met toekomstige leden het bouwen van senioren woningen mogelijk te maken.
Midden februari is er contact geweest met een deskundige van de gemeente Bronckhorst om hierover met elkaar de mogelijkheden te bekijken en eventuele acties in kaart te brengen.
Op 27 februari wordt er zo’n project, georganiseerd door de provincie Gelderland,
in Nijmegen bezocht.
Bent u na deze informatie enthousiast geworden en wilt u zich via een te vormen stichting aansluiten bij een CPO- project, laat het ons weten!.
Voor eventuele vragen en suggesties; graag contact met mij!

Met vriendelijke groet, Frans de Vrught.

 

 


Jaarvergadering & Logo presentatie KBO Keijenborg (verslag)

Op woensdagmiddag 31 januari vond in dorpshuis De Horst de Algemene Jaarvergadering van KBO Keijenborg plaats.
Voorzitter, Paul Seesing, opende de vergadering en heette de aanwezige leden van harte welkom. Hij was blij verrast over de grote opkomst. (86 leden )

Na opening werd aandacht geschonken aan de overleden leden van het afgelopen jaar. Zij werden herdacht door het aansteken van een kaars. Tevens werd een toepasselijk gedicht voorgedragen waarna de namen werden genoemd. Nadien werd één minuut stilte gehouden.


Vervolgens werden de notulen van de vorige jaarvergadering goedgekeurd. De secretaris gaf een goede weergave van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De voorzitter dankte de secretaris voor de weergave en het vele werk in deze.

De penningmeester gaf een duidelijk inzicht in de cijfers van het jaar 2023 en kon het geheel afsluiten met een positief saldo.
De kascommissie had de cijfers gecontroleerd en prees de zorgvuldigheid en complimenteerde de uitvoering. Zij vroegen de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd door een spontaan applaus bekrachtigd.

Vervolgens maakte de voorzitter, aangekomen bij het onderwerp bestuursverkiezing, kenbaar
dat de penningmeester, Paulien Jansen aftredend is, maar zich nog voor één jaar herkiesbaar stelt.Dit geeft het bestuur de gelegenheid voor een goede opvolging te zorgen.
Tevens aftredend en niet herkiesbaar is Francy Wicherink.
Tijdens haar 6 jaar als bestuurslid, was zij de inspirator en kartrekker van vele activiteiten.
Met name: “Fietsen Wieter Weg”, een activiteit binnen de K B O Keijenborg die veel belangstelling geniet, komt uit haar koker.

Ook heeft zij veel tijd en aandacht geschonken aan de PR en hiermee KBO Keijenborg opnieuw op de kaart gezet. De voorzitter sprak hiervoor een dankwoord uit hetgeen een luid applaus opleverde!
Helaas kon zij niet aanwezig zijn op de vergadering. De voorzitter zegde toe haar een bos bloemen en een envelop te zullen overhandigen voor al haar getoonde inzet, initiatieven en vrije tijd .
Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met twee nieuwe opvolgers: Dini Nijenhuis en Ria Mentink. Beiden zijn erg enthousiast om aan hun nieuwe taak te beginnen.
Vóór de rondvraag was er nog een verrassing voor de aanwezigen.
Op ludieke wijze werd het nieuwe logo voor KBO Keijenborg geïntroduceerd. Dit logo is ontworpen door plaatsgenoot Annemarie te Stroet. De letters ‘K’ ‘B’ ‘O’ symboliseren op hun eigen wijze een geheel: ze zijn nog herkenbaar als individuele letters, maar komen ook mooi samen: ze zijn in balans, gaan in elkaar op, vullen elkaar aan en geven ruimte, openheid. Bij KBO Keijenborg gaat het over verbinden, daarom zijn deze letters een geabstraheerd persoon geworden, die vriendelijk en uitnodigend zwaait. De kleurrijke en opbeurende kleuren geven een uitstraling en herkenning, waar hopelijk iedereen blij van wordt zo luidde de omschrijving.

Na de pauze was er een optreden van het duo: ” Buurvrouw en Buurvrouw” uit Etten. Deze twee dames
voerden verschillende sketches op in zang en toepasselijke kledij. Doordat ze een gevarieerd programma hadden moesten ze zich geregeld omkleden, hetgeen nogal wat tijd in beslag nam. Hierdoor konden de aanwezigen even gezellig bijpraten. Om 17.00uur kwam aan deze geslaagde middag een eind.
De voorzitter bedankte het duo voor hun humoristische bijdrage en alle aanwezigen voor hun komst en wenste allen wel thuis.
       Alle jarigen in maart,

             van harte gefeliciteerd.

                   Wij wensen u een fijne dag


Het volgende magazine ONS en de nieuwsbrief verschijnen 25 maart.

 

 

 

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee