Home
jan 21, 2022

Manifest Convent


Manifest voor een seniorvriendelijke
gemeente Bronckhorst

Proloog
De nieuwe (extra!) taken die de rijksoverheid royaal (en gemakshalve!) afgeschoven heeft naar de gemeentelijke overheden, waren er vele, zoals de (jeugd)zorg, participatie, mobiliteit en de fysieke leefomgeving.
In schrille tegenstelling tot de royaliteit in de toebedeling van de taken, stond de fnuikende krenterigheid in de toekenning van de financiële middelen om die taken adequaat c.q fatsoenlijk uit te voeren.
Deze handelwijze legt een grote verantwoordelijkheid bij gemeentelijke raadsleden en bestuurders. Het Seniorenconvent Bronckhorst maakt zich sterk voor een politiek dicht bij de mensen, in onze situatie: dicht bij de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Wij willen politici die weten wat er speelt om ons heen en zodoende rekening kunnen houden met sociale – dus menselijke – belangen en zich pas secundair bekommeren om een sluitende begroting.
Mensen centraal, niet de regels!
De inwoners van de gemeente Bronckhorst moeten kunnen volgen en begrijpen wat de gemeente (de politiek) doet en hoe deze het beleid bepaalt en uitvoert Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van de inwoners zelf. De communicatie vanuit de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen digitaal of schriftelijk, maar vooral ook via loketten en telefoon, wat voor allerlei doelgroepen van belang is.
In een seniorvriendelijke gemeente is er altijd een mens die je te woord staat, bijvoorbeeld via de telefoon en via een loket, en je voorlicht over eenvoudige procedures, regels en criteria.
 N.B. Deze tekst wordt aangeboden door het Seniorenconvent Bronckhorst, dat uitgaat van de simpele             aanname dat “Senioren ook gewoon mensen zijn”. Waar dus geschreven wordt ‘seniorvriendelijk’ kan deze term ook gelezen worden als ‘mensvriendelijk’.

Een seniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van de mensen en niet het beschikbare (te lage!) budget als uitgangspunt voor beleid.
Een seniorvriendelijke gemeente weet de vrijwilligers en welzijnsorganisaties te vinden en andersom.
 In de gemeente Bronckhorst geldt dat zeker ook voor het Seniorenconvent Bronckhorst

Na deze hierboven geformuleerde primaire stellingname vervolgen wij met enkele gebundelde hoofdzaken waarop o.i. het gemeentelijk beleid Bronckhorst zich dient te richten.

Mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid
Toegankelijkheid: Een seniorvriendelijke gemeente zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden, let bij (her-)inrichting van buurten en kruispunten op langzame verkeersdeelnemers (rollators en scootmobielen). Handhaaf bestaande openbaar vervoersvoorzieningen, maak bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand. De inrichting van de openbare ruimte. Werk aan voldoende openbaar toegankelijke toiletten, het plaatsen van voldoende bankjes en zorg voor ontmoetingsplekken in de wijken.

Veiligheid: De tendens naar langer thuis wonen eist dat wij scherp letten op de veiligheid van senioren. Hoe inbraak- en brandveilig zijn de woningen? Senioren wonen het liefst in gewone woonwijken (met winkels in de buurt), maar maak deze wel veilig, toegankelijk en seniorvriendelijk. Door deze “beschutting” van wijk of dorp houden senioren de regie over het eigen leven.

Voldoende inkomen voor senioren
Lokaal armoedebeleid: De gemiddelde koopkracht van gepensioneerden is jarenlang achteruit gegaan. Persoonlijke financiële problemen zijn vooral groot bij senioren als er sprake is van hoge zorgkosten en woonlasten. De gemeente heeft veel mogelijkheden om armoedebeleid te voeren. Vanuit het Rijk is extra gemeentelijk budget beschikbaar voor senioren. Benut dit!
Een seniorvriendelijke gemeente gaat met ouderenorganisaties (in casu het Seniorenconvent Bronckhorst) in overleg over de inzet van het budget voor armoedebeleid onder senioren, met oog voor de verborgen armoede en zorgt voor één centraal en toegankelijk inkomens- en arbeidsloket.
Voldoende werk: Dat is voor 50-plussers nog belangrijker geworden sinds het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De algemene werkloosheid daalt momenteel, maar helaas nauwelijks onder 50-plussers. Duurzame participatie van oudere werknemers vraagt niet alleen inzet van werknemers zelf, maar ook van werkgevers en van de overheid. Een seniorvriendelijke gemeente biedt intensieve persoonlijke dienstverlening en werkt samen met het U.W.V. om de re-integratie van oudere werkzoekenden te verbeteren.

Welzijn en Zorg.
Goede ouderenzorg: dat betekent goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) hebben wij het dan over hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, (vervangende) mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning.
Een seniorvriendelijke gemeente neemt de regie in de samenwerken en zorgt voor duidelijke informatie over beschikbare W.M.O.-voorzieningen.
Digitalisering: senioren willen volwaardig aan onze digitale samenleving kunnen deelnemen. Het Seniorenconvent Bronckhorst vindt dat de algemene diensten voor iedereen toegankelijk moeten blijven met of zonder computer. Voorkomen moet worden dat senioren uitgesloten raken en dat hun zelfredzaamheid afneemt.
Een seniorvriendelijke gemeente bevordert voorzieningen voor het leveren en onderhouden van digitale vaardigheden, geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis, via de seniorenorganisaties.
Zingeving: Bij het ouder worden blijkt de kwaliteit van leven essentieel. Senioren willen van betekenis blijven, gezien worden en lief en leed delen met anderen. Deze zaken helpen bij het voorkomen van eenzaamheid. Bij zorg en ondersteuning aan senioren is waardering nodig voor het persoonlijke levensverhaal.
Passend en betaalbaar wonen: Het aantal zelfstandig thuiswonende senioren is gegroeid en zal blijven groeien mede door de sluiting van verzorgingshuizen. Daarvoor zijn voldoende betaalbare en passende levensloopbestendige) woningen voor senioren nodig.

Samenspel tussen hulpverleners
Samenspel: De oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft mag er niet alleen voor staan. Dit vergt een goed samenspel tussen de beroepskrachten, vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de mantelzorgers. De senior moet zelf de regie houden. De gemeente moet zorgen voor oplossingen waarbij inwoners geen last hebben van “schotten” tussen de verschillende wetten en bijbehorende budgetten in het zorgstelsel (langdurige zorg, zorgverzekeraars en W.M.O.).
Kwaliteit van leven: Bij deze integrale aanpak moet de kwaliteit van leven voorop staan en niet het kostenaspect. Maatwerk moet mogelijk zijn. Daarbij is en blijft mantelzorg vrijwillig; het mag geen verplichting worden. Voorkom overbelasting van mantelzorgers om “ontsporing” te vermijden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanhangsel
Over het Seniorenconvent Bronckhorst
Doelstelling: De doelstelling van het Seniorenconvent Bronckhorst is de samenwerking tussen en de belangenbehartiging ten behoeve van de leden van de deelnemende ouderenbonden te bevorderen,
onder erkenning van elkaars zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars beginselen.
Verder stelt het Seniorenconvent Bronckhorst zich ten doel om, bij gebleken overeenstemming:
- gezamenlijk op te treden ten opzichte van derden in het werkveld;
- gezamenlijk uitvoering te geven aan activiteiten ten behoeve van de partners, van individuele ouderen en van alle      ouderen in het werkgebied.

De besturen van navolgende ouderenbonden maken deel uit van het Seniorenconvent Bronckhorst:
Senioren Vereniging Vorden;
KBO Keijenborg;
KBO Drempt, Hummelo en Keppel;
KBO Hengelo en
PCOB Vorden e.o.

Copyright © 2004-2022 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee